linux find 命令记录

一、搜索文件夹内所有文件包含的一个字符串

目录下的所有文件中查找字符串

1
find . | xargs grep -r "class"

目录下的所有文件中查找字符串,并且只打印出含有该字符串的文件名

1
find . | xargs grep -r "class" -l

xargs 将 find . 的结果拼成一行,以空格为分隔,拆成多个参数,传给grep(注:如果文件名中有空格,会出bug。

grep -r (同rgrep 弃用)打印出匹配正则的行

二、搜索文件夹内某后缀名的文件,排除某个文件夹

1
find . -path ./node_modules -prune -o -name '*.json' -print
0%